home ዜና ቤተክርስቲያን ዕዉት ምጅማር ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ

ዕዉት ምጅማር ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ

ብልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝምራሕ 1ሎሚ ኣብ ከተማ ለንደን ቀጽሪ ደብረ መድኃኒት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ንልዕሊ 150 ዝኾኑ ውሉደ ክህነት ዝጥርንፍ ኣኼባ ተጌሩ ውዒሉ። ናይዚ ጉባኤ ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ዝነበረ ፍልልይ ብዕርቂ ሰላም ተዛዚሙ ብኅብረት ኮይኖም ምእንቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግልሉ መድረኽ ንምፍጣር ዝዓለመ ስለ ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ክርስቲያንን ማኅበራትን ዝርከቡ ካብ ልዕሊ ፲ ከተማታት ዝመጹ ውሉደ ክህነት ዝተኣኻኸብሉ እዩ ኔሩ።

ኣብ እዞም ኣገልገልቲ ውሉደ ክህነት ዝነበረ ፍልልይ ንልዕሊ 3 ዓመት ዝጸንሐ ክኸውን ከሎ ናይቲ ጉዳይ ጠንቁ ጸላእቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ሶሊኾም ብምእታው ዝፈጠርዎ ናብ ከቢድ ዕንወት ቤተ ክርስቲያን ገጹ ዘምርሐ እኳ እንተ ነበረ ደቂ ቤተ ክርቲያን ነቲ ጠንቂ ኣለልዮም ብምፍላጥ ካብ ማእከሎም ኣርሒቆም ብኅብረት ኮይኖም ንዕቤት ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ብሓደ ድምጺ ተሰማሚዖም።

ብተወሳኺውን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝጸንሐ ዘይምስምማዕ ይቕረ ብምብህሃል መዛዘሚ ጌሮሙሉ። ብጹዕ ኣቡነ ሉቃስ ነዞም ብሓሳብ ዝተፈላለዩ ግን ከኣ ሓንቲ ዕላማ ዝነበሮም ውሉደ ክህነት ድኅሪ ደጊም ሓደ ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ካብ ጸላእታ ክከላኸሉ ኣብ ምንጎኦም ንዘጋጥሞም ጸገማት ከኣ ብኣግኡ ብምርድዳእ ከርሕቕዎ ከም ዘለዎም ለበዋኦም ኣመሓላሊፎም።

እቲ ጉባኤ ካልኦት ንኣሽቱን ዓበይቲን ጉዳያት ቤተ ክርስቲያን ውን ዘትዩን መግለጺ ሂብሉን። ካብ ተጋባእቲ ውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ተቐቢሉ ከከም ኣድላይነቶም ግቡእ መልሲ ሂብሉ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *